Πρόγραμμα “Εξοικονομώ ΚατΆ Οίκον”

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2021

Τέλη Σεπτεμβρίου με μέσα Οκτωβρίου θα αρχίσει η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ» που αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση 50.000 κατοικιών με έμφαση στα φτωχά νοικοκυριά, καθώς και τις περιοχές που αντιμετωπίζουν δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

Επιλέξιμες κατοικίες μπορεί να είναι μεμονωμένα διαμερίσματα, οι μονοκατοικίες καθώς και οι πολυκατοικίες, οι οποίες:

 • Υφίστανται νόμιμα και δεν έχουν κριθεί κατεδαφιστέες.
 • Χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία και ιδιοκατοικούνται
 • Έχουν καταταχθεί βάσει του A’ Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (A’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα με εμπράγματο δικαίωμα (πλήρους κυριότητας/επικαρπίας/ψιλής κυριότητας) σε επιλέξιμη κατοικία και εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια ενίσχυσης.

Τα εισοδηματικά κριτήρια και οι αντίστοιχες επιδοτήσεις παρουσιάζονται στον πίνακα που δημοσιεύεται στη σελίδα.

Η κατοικία θα πρέπει να χρησιμοποιείται ως κύρια και να ιδιοκατοικείται. Δικαίωμα έχουν επίσης και όσοι νοικιάζουν τα σπίτια τους με χρήση την κύρια κατοικία. Για αυτήν την κατηγορία τα ποσοστά ενίσχυσης είναι 40% ανεξάρτητα από τα εισοδηματικά κριτήρια.

Με το νέο σύστημα υποβολής αιτήσεων καταργείται η χρονική προτεραιότητα, ενώ οι αιτήσεις θα βαθμολογούνται βάσει ενεργειακών, οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων. Θα δοθεί προτεραιότητα σε νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα, σε ΑΜΕΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια ανέργους, πολύτεκνους και σε νοικοκυριά με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες.

 

 

Κριτήρια Αξιολόγησης

Ανοιγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας (βάση του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων και της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας)  50%  Ενεργειακά / Κτηριακά 
Υφιστάμενη ενεργειακή κλάση  5%  Ενεργειακά / Κτηριακά 
Βαθμοημέρες θέρμανσης  7%  Ενεργειακά / Κτηριακά 
Παλαιότητα κατασκευής  3%  Ενεργειακά / Κτηριακά 
Ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα  15%  Εισοδηματικά 
Πλήθος εξαρτώμενων τέκνων  5%  Κοινωνικά 
Μονογονεική οικογένεια  5%  Κοινωνικά 
Μακροχρόνια άνεργος  5%  Κοινωνικά 
ΑΜΕΑ  5%  Κοινωνικά 

 Βαθμολόγιση βάση της εξίσωσης ΣΒ=ai x BAi, όπου: ΣΒ: Συνολική βαθμολογία του προτεινόμενου πλαισίου ενεργειακών παρεμβάσεων, ai: Συντελεστής συμμετοχής του i κριτηρίου στη συνολική βαθμολογία, BAi: Τιμή (Βαθμολογία) του i κριτηρίου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Οικοδομική άδεια/Τακτοποίησεις/Τοπογραφικό σκαρίφημα
 • Κάτοψη διαμερίσματος/κατοικία
 • Ε9
 • Συμβόλαιο ακινήτου/ιδιοκτησίας

 

Το Πρόγραμμα αυτό παρέχει χρηματοδοτικά κίνητρα στους πολίτες για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του ακινήτου.

Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;

 • Το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:
 • Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ.

Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης, εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.

Ποιος μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα – Με ποια κίνητρα;

Προβλέπεται δυνατότητα λήψης 4/5/6 έτους δανείου, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου, δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις και εξόφληση των προμηθευτών/ αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς εμπλοκή του πολίτη. Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα παρέχεται προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού της αίτησης. Για την ένταξη απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου, έως 250€ χωρίς Φ.Π.Α.

Για ποιες εργασίες μπορώ να χρηματοδοτηθώ;

Η εξοικονόμηση πρέπει να αντιστοιχεί σε αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς. Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:

 1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής.
 2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
 3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

 

Βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα

 1. Προέγκριση δανείου (υποκατάστημα τράπεζας) - πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση.
 2. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
 3. Υπαγωγή αίτησης ενδιαφερόμενου- υπογραφή δανειακής Σύμβασης- εκταμίευση προκαταβολής.
 4. Υλοποίηση Παρεμβάσεων - δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση.
 5. Προσκόμιση δικαιολογητικών -εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης.

 

Στην πράξη…

Παραθέτουμε πραγματικά παραδείγματα κατοικιών που βελτίωσαν την ενεργειακή τους κατάταξη μετά από σχετικές παρεμβάσεις τους.

 • Κτίριο Αναφοράς: Κτίριο με τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, θέση, προσανατολισμό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας με το εξεταζόμενο κτίριο. Το κτίριο αναφοράς πληροί ελάχιστες προδιαγραφές και έχει καθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά τόσο στα εξωτερικά δομικά στοιχεία του, όσο και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
 • Συνολική Κατανάλωση Πρωτογενούς Ενέργειας Κτιρίου: Η συνολική τελική ενεργειακή κατανάλωση κτιρίου μετά από αναγωγή σε πρωτογενή ενέργεια (Φυσικό αέριο, Πετρέλαιο Θέρμανσης, Ηλεκτρική Ενέργεια, Βιομάζα)
 • Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας: Το ποσοστό της ενέργειας που κερδίζουμε εάν προβούμε στις βελτιώσεις της οικίας.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ  ΟΙΚΙΑ (m2)  ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (kWh/m2)  ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΙΚΙΑΣ  ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (kWh/m2)  ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΙΚΙΑΣ  ΕΚΤΙΜΟΥΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (kWh/m2)  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΛΥΦΑΔΑ  77  1975  79,3  Η  314,2  ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ  Δ  139  221% 
ΑΧΑΡΝΑΙ  55  1998  131,6  Δ  199,8  ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ  Γ  139,1  46% 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ  60  1975  136,3  Η  373,4  ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ   Γ  171,6  148% 
ΠΑΓΚΡΑΤΙ  62  1882  127,3  Ζ  334,4   ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ Β  108,3  178% 
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  115  1987  98,3  Ε  186  ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ  Γ  112,3  75% 
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  80  1980  93,8  Ζ  251,3  ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ  Γ  121,6  138% 
ΚΕΡΑΤΕΑ  192  1992  254,4  Γ  292,8  ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ  Β  220,2  29% 
ΑΘΗΝΑ  69  1991  100,2  Ε  202,3  ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ  Γ  127  75% 
ΑΘΗΝΑ  159  1956  143,4  Ζ  366,9  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΑΣ  Ε  323,5  30% 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ  70  1980  102,3  Ζ  233,4  ΑΛΛΑΓΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ  Δ  173,4  59%